Paul Verheijen

LAATSTE OORDEEL

Brief van Petrus

Een omschrijving van Het Laatste Oordeel is te vinden in de tweede brief van Petrus in het Tweede Testament.
De Heer blijkt dus de vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaarigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen.
[...]
Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.
(1 Petrus 2,9 en 3,7)
Het Laatste Oordeel dat het einde der tijden markeert, heeft door de eeuwen heen tot de verbeelding van kunstenaars gesproken en tot meesterwerken geleid.

Apokalyps

Het Laatste Oordeel, ook wel De Dag des Oordeels of De Jongste Dag genoemd, is een begrip voor een dag waarmee in zowel het jodendom, het christendom als de islam de dag wordt aangeduid waarop over alle mensen een oordeel geveld zal worden door God.
De dag des oordeels vormt de kern van de eschatologie, de leer over de eindtijd, van deze drie monotheïstische godsdiensten.
In de kunst duikt het laatste oordeel als thema met grote regelmaat op.
Christus wordt traditioneel middenboven afgebeeld als Man van Smarten, waarbij zijn kruisigingswonden en de lanswond in zijn rechterzijde meestal duidelijk zichtbaar zijn.
In de bijbel is op verschillende plaatsen, zowel in het Eerste als Tweede Testament, sprake van een eindtijd, waarin over levenden en doden geoordeeld zal worden.
De dag des oordeels vindt volgens de Openbaring van Johannes plaats tijdens het Duizendjarig vrederijk en wordt daar het Oordeel voor de Grote Witte Troon (van God) genoemd (Apokalyps 20, 11).
Dan zullen alle doden uit hun graven herrijzen om samen met de dan levenden het loon voor hun levenswandel te ontvangen.
Naast de duivel en zijn gevallen engelen, worden de mensen die God hebben afgewezen, verbannen naar de buitenste duisternis, waar het geween is en het tandengeknars, en zij voor altijd zijn afgesneden van Gods tegenwoordigheid.
De rechtvaardige gelovigen zal daarentegen een eeuwig leven en deel vallen onder een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde en God zal in hun midden wonen.