Paul Verheijen

HEILIGEN


MAANDKALENDER01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Rooms-katholiek

Bij het woord heilige zullen de meeste mensen denken aan de rooms-katholieke kerk, mede omdat de media met enige regelmaat berichten over nieuwe heilig- en zaligverklaringen die de paus van Rome uitspreekt.
Daartegenover staat de hervorming van de heiligencanon in 1969, waarbij 188 heiligen van de lijst werden afgevoerd, meestal omdat over hun leven en werken uitsluitend mythen en legenden bestonden, hetgeen overigens niet inhield dat hun verering werd verboden.

Imitatio Christi

Al vroeg kwam binnen het christendom de idee naar voren dat een heilige iemand is die er op uitmuntende én voorbeeldige wijze in is geslaagd Christus na te volgen, de zogenaamde imitatio Christi.
Naast degenen uit de directe omgeving van Jezus, zoals zijn moeder Maria en de twaalf apostelen, golden in de begintijd van het christendom vooral martelaren als heilig, omdat zij bereid waren voor hun geloof te sterven.
Later werd dit legertje martelaren aangevuld met pausen, bisschoppen, monniken, nonnen, kerkelijke schrijvers en mensen van adellijke komaf.
Sommige heiligen kregen de eretitel Kerkvader of Kerkleraar toebedeeld.
Zie het overzicht in deze LIJST KERKLERAREN

Vanaf de grote missieactiviteiten van de kerk in de 19de en 20ste eeuw werden er weer martelaren gecanoniseerd, missionarissen die hun activiteiten met de dood moesten verkopen.

Eerste Testament

Circa zestig personen die vermeld worden in het joodse Eerste Testament van de bijbel werden door de kerk als heilig beschouwd.
Hoewel zij uiteraard niet christelijk waren, worden ze wel met terugwerkende kracht tot de heiligen gerekend door ze bijvoorbeeld als voorloper van Christus of Maria te beschouwen.
Te denken valt daarbij aan (in alfabetische volgorde) Abraham, Adam & Eva, David, Elia, Ester, Jakob, Jona, Jozef, Judit, Mozes, Noach, Ruth, Susanna en Tobit.
Deze 'heiligen' zijn te vinden onder de keuze BIJBEL - EERSTE TESTAMENT.

Voorspreker

Alle heiligen hebben als belangrijkste functie dat zij voorspreker zijn: aan de heilige wordt gevraagd om vóórdat een gebed God bereikt dit te versterken.
De meeste heiligen hebben daarbij een 'specialisme' vaak verbonden met hun attribuut.
Zij kunnen op dat specifieke terrein worden aangesproken in de gebeden van de gelovigen, vooral als deze gedaan worden bij het graf, bij een reliek van de heilige, bij een plek die op een of andere manier met de heilige is verbonden of 'gewoon' bij een beeld van de heilige, al dan niet begeleid door het opsteken van een kaarsje.

Decentralisatie

Momenteel heeft de kerk de heiligenverering deels gedecentraliseerd doordat bisschoppen voor hun eigen bisdom en zelfs pastoors voor hun eigen parochie mogen bepalen welke personen hiervoor in aanmerking komen.
Dat is ook de reden dat lijstjes van de zogenaamde veertien noodhelpers zo kunnen verschillen van elkaar.
Maar nog steeds geldt dat de heiligenlijst zeer dun is bezaaid met leken.
2016-2020 Paul Verheijen / Nijmegen