Paul Verheijen

WONDEREN VAN JEZUS

Vier groepen

Deze website is niet opgezet om de zin en boodschap van de wonderverhalen in het Tweede Testament te begrijpen, maar wil laten zien hoe ze in de kunst zijn uitgebeeld. Beperken we ons tot de wonderen die Jezus zelf heeft verricht dan kunnen deze worden onderverdeeld in vier groepen:
 • Genezingen
 • Natuurwonderen
 • Dodenopwekkingen
 • Exorcismen
Verder bevat het Tweede Testament nog zogenaamde begeleidende wonderen, meestal wonderen die Jezus zelf zijn overkomen, zoals de maagdelijke geboorte, de transfiguratie, de wonderen rond zijn sterven, de verrijzenis en de hemelvaart.
De evangelisten overlappen elkaar vaak, maar sommige wonderverhalen zijn uniek voor één evangelist. In het overzicht onder de knop hieronder zijn deze met een * aangegeven.


Genezingen
 • Petrus' schoonmoeder
 • Een melaatse
 • Een lamme te Kafarnaüm
 • Een man met een verschrompelde hand
 • De dienaar van de hoofdman
 • Een bloedvloeiende vrouw
 • Twee blinde mannen in Galilea (*Matteüs 9,27-31)
 • Een lamme te Bethesda (Jeruzalem) (*Johannes 5,1-18)
 • Een zieke vrouw (*Lucas 13,10-17)
 • Zieken te Gennesaret
 • De dochter van de Kanaanitische (Marcus: Syro-Fenicische) vrouw
 • Een doofstomme van Dekapolis (*Marcus 7,31-37)
 • Een blinde man te Betsaïda (*Marcus 8,22-26)
 • Een man met waterzucht (*Lucas 14,1-6)
 • Tien melaatsen (*Lucas 17,11-19)
 • Een blindgeborene (*Johannes 9,1-12)
 • Blinde Bartimeüs bij Jericho
 • Het oor van knecht hogepriester (*Lucas 22,49-51)
Natuurwonderen
Dodenopwekkingen
 • Opwekking van een jongeman te Naïn (*Lucas 7,11-17)
 • Opwekking van de dochter van Jaïrus
 • Opwekking van Lazarus (*Johannes 11,1-44)
Exorcismen
 • In de synagoge te Kafarnaüm
 • Boze geesten bij zonsondergang
 • Bij de blinde en stomme man
 • Bezetene van Gerasa
 • Bij een stomme (*Matteüs 9,32-34)
 • Bij een jongen