Paul Verheijen

AARTSENGEL URIËL

Uriël, licht / vuur van God, komt in de bijbel niet voor en is volgens de apokalyptische literatuur een van zeven aartsengelen.
Hij is daar aanvoerder van hemelse legerscharen en heer van de kosmos en de onderwereld, waar hij de gevallen engelen bewaakt.
Van alle aan God gebrachte offers wordt hij de bewaker genoemd en hij zal bij het Laatste Oordeel de gestorvenen voor de Rechter brengen en aansporen tot boete.

In verband met de kindermoord in Betlehem door koning Herodes komt in het Proto-evangelie van Jacobus de volgende passage voor:
Toen Elizabet hoorde dat ook Johannes werd gezocht nam ze hem mee naar het gebergte. Ze keek rond waar ze hem zou kunnen verbergen maar er was daar geen schuilplaats. Toen zuchtte Elizabet en zei met luide stem: 'Berg van God neem moeder en kind op', want Elizabet kon niet verder klimmen. En onmiddellijk barstte de berg open en nam haar op en licht scheen dwars door de berg heen want er was een engel van de Heer bij hen om hen te beschermen.
(Proto-evangelie van Jacobus 22,3)
Volgens een latere uitleg van deze passage was Uriël de engel die Elizabet en Johannes de Doper beschermde tegen de moordlust van Herodes.
Zijn liturgische herdenking valt op 4 februari of 20 april, en de Koptische Kerk viert hem op 15 juli als Suriël.