Paul Verheijen

BIJBEL - EERSTE TESTAMENT

Canon van het Eerste Testament

In tegenstelling tot het Tweede Testament kan het aantal boeken én de volgorde in het Eerste Testament in de bijbeluitgaven verschillend zijn.
Bij dit onderdeel van de website worden ook de zogenaamde deuterocanonieke ('tweede canon') betrokken indien dat van toepassing is op een kunstwerk.
Een deuterocanoniek bijbelboek ontbreekt in de joodse Tenach - 39 geschriften omvattend - omdat de tekst niet is overgeleverd in het Hebreeuws.
De NBV21 schaart elf geschriften onder die noemer:

Apocriefen

Naast deze deuterocanonieke boeken bestaan er de zogenaamde apocriefen.
De term apocrief is afkomstig uit het Grieks en betekent 'verborgen', doelend op het verborgen, geheime of esoterische karakter van een boek.
Om die reden werden deze boeken buiten de officiële canon van de bijbel gehouden.
Tegenwoordig wordt de aanduiding ook gegeven aan boeken die qua thematiek nauw aansluiten bij de bijbelboeken, maar om welke reden dan ook de canon niet hebben gehaald. Circa zestig personen die vermeld worden in het Eerste Testament van de bijbel werden door de kerk als heilig beschouwd.
Hoewel zij uiteraard niet christelijk waren, worden ze wel met terugwerkende kracht tot de heiligen gerekend door ze bijvoorbeeld als voorloper van Christus of Maria te beschouwen.
Deze 'heiligen' zijn te vinden op de pagina's over de heiligen.

Voor de christelijke iconografie is van belang geweest het leergedicht Dittochaeon van Prudentius.
In kerkgebouwen werden scènes uit Eerste en Tweede Testament parallel tegenover elkaar op de wanden van het schip van een kerk.

Download hier een overzicht van de onderwerpen van het DITTOCHAEON VAN PRUDENTIUS.

Selectie thematische menu's